Advokátní kancelář - Rechtsanwaltskanzlei
Mgr. Petra Schinnenburgová
Advokátka (CZ) Rechtsanwältin (D)

 deutsch česky

Ochrana dat

Pověřenec pro ochranu dat
Mgr. Petra Schinnenburgová
Lerchenfeld 3  
22 081 Hamburg
Tel.: 040 285 12 309  
E-Mail:   info@petra-schinnenburgova.com
Prezence na Internetu:    www.petra-schinnenburgova.com

Prohlášení o ochraně dat pro homepage www.petra-schinnenburgova.com

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ DAT

Odpovědná (také pro domény, které mají na této straně link: 
www.petra-schinnenburgova.comwww.prahamburg.dewww.prahamburg.comwww.prahamburk.dewww.prahamburk.com, www.mesto-hamburk.eu
www.mest-hamburg.dewww.mestohamburk.comwww.mesto-hamburk.de
www.rechtsberatung-tschechien.de)    je ve smyslu základního nařízení o ochraně dat a dalších národních zákonech o ochraně dat členských států i ostatních právních ustanoveních o ochraně dat:

I. Jméno a adresa kontaktní osoby

Advokátka a pověřená pro ochranu dat
Mgr. Petra Schinnenburgová
Lerchenfeld 3   
22 081  Hamburg

II. Kontaktní osoba odpovědného ve věci právních záležitostí ochrany dat je:

Jako shora. Jsem dosažitelná pod: info@petra-schinnenburgová.com

III. Všeobecně ke zpracování dat

1. Rozsah zpracování osobních údajů
Pořizujeme a používáme osobní údaje našich uživatelů zásadně pouze, pokud je to zapotřebí k přípravě funkční webové stránky a našich obsahů a výkonů. Pořizování a použití osobních údajů našich uživatelů probíhá pravidelně pouze po souhlasu našeho     uživatele. Výjimkou jsou případy, u nichž předcházející souhlas není možno ze skutečných důvodů získat a zpracování těchto dat povoluje zákonný předpis. Druhy zpracovávaných dat jsou:

 • trvalá data (např. jména, adresy)
 • kontaktní data (např. e-mail, telefonní číslo)
 • obsahová data (např. textové údaje, fotografie, videa)
 • užitná data (např. navštívené webové stránky, zájmy a obsahy, vybavovací časy)
 • komunikační data (např. informace o přístrojích, IP adresy)

2. Právní podklad pro zpracování osobních údajů
Pokud si pro zpracování osobních údajů opatřujeme souhlas dotčené osoby, slouží jako právní podklad čl. 6 odst. 1 pís. a Nařízení EU o ochraně dat. Při zpracování osobních údajů, které jsou zapotřebí ke splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou dotčená osoba je, slouží jako právní podklad čl. 6 odst. 1 pís. b  Nařízení EU o ochraně dat.  To platí také pro zpracování, které je zapotřebí pro provedení předsmluvních opatření. Pokud je zpracování osobních údajů potřeba ke splnění právního závazku,  kterému náš podnik podléhá, je právním podkladem čl. 6 odst. 1 pís. c Nařízení EU o ochraně dat. Pokud je zpracování zapotřebí k zachování oprávněného zájmu našeho podniku nebo někoho třetího a nepřevažují zájmy, základní práva a základní svobody dotčeného zprvu jmenované zájmy, slouží jako právní podklad pro zpracování čl. 6 odst. 1 písm. f

3. Vymazání dat  a doba jejich uložení v paměti
Námi zpracovávaná data se mažou nebo se jejich zpracování omezí podle pravidel čl. 17 a 18 Nařízení EU o ochraně dat. Pokud není v rámci tohoto výkladu o ochraně dat výslovně uvedeno, jsou u nás uložená data vymazána, jakmile již nejsou kvůli svému účelu zapotřebí a proti vymazání nestojí žádné zákonné povinnosti uschování. Pokud data nejsou vymazána, protože jsou zapotřebí pro jiné zákonem povolené účely, je jejich zpracování omezeno. Tzn. data jsou zablokována a nejsou pro jiné účely zpracovávána.  To platí např. pro data, která musí být z obchodních nebo daňově právních důvodů uchována.

IV Aktivování webové stránky a příprava logfilů

1. Popis a objem zpracování dat
Při vyvolání naší internetové strany zachytí náš systém automaticky data a informace z počítačového systému, který stránku vyvolal.
Přitom jsou zachycena následující časově omezená data:

 • Informace o typu browser a použitá verze
 • Provozní systém uživatele
 • Provider internetového systému uživatele
 • IP –adresa uživatele
 • Datum a čas přístupu
 • Webové stránky, z nichž se systém uživatele dostane na naše stránky

Data jsou uložena v logfilech našeho systému. Tato data jsou zapotřebí pouze pro analýzu případných poruch a jsou nejpozději po sedmi dnech vymazána. Právním podkladem pro přechodné ukládání dat a logfilů je čl. 6 odst. 1 písm. f Nařízení EU o ochraně dat. Přechodné uložení IP-adresy systémem je nutné, aby se umožnilo předání webové stránky na počítač uživatele. Proto musí zůstat IP-adresa uživatele na dobu relace uložena. Uložení v logfilech proběhne, aby byla zabezpečena funkčnost webové stránky. K tomu nám slouží data k optimalizaci webové stránky a k zajištění bezpečnosti našich informačně technických systémů. Vyhodnocování dat k marketingovým účelům se v této souvislosti nekoná a zpětné závěry vůči jejich osobě se netvoří. V těchto účelech spočívá také náš oprávněný zájem na zpracování dat podle čl. 6 odst. 1 písm. f Nařízení EU o ochraně dat. Záznam dat k aktivaci webové stránky a uložení dat v logfilech je pro provoz internetové stránky bezpodmínečně nutný. Z toho vyplývá, že uživatel nemá žádnou možnost odporu.

V. Navázání kontaktu

Při navázání kontaktu se mnou (např. kontaktním formulářem, e-mailem, telefonem nebo přes sociální média) se údaje uživatele zpracují k vypracování dotazu na kontakt  a jeho vyřízení podle čl. 6 odst. 1 písm. b Nařízení EU o ochraně dat. Vy můžete všeobecné dotazy zasílat přes připravenou e-mailovou adresu na mé webové stránce. Veškeré údaje (jméno, platná e-mailová adresa, telefonní číslo apod.)kmohou být uvedeny dobrovolně. Pokud navážete kontakt e-mailem nebo pomocí kontaktního formuláře, jsou Vaše osobní údaje automaticky uloženy. Vámi dobrovolně předané osobní údaje jsou uloženy pro účely zpracování nebo navázání kontaktu. Právní podklad pro uložení dat je čl. 6 odst. 1 písm. a Nařízení EU o ochraně dat. Tyto osobní údaje se nepředávají třetím osobám. Tyto údaje vyžadujeme proto, abychom věděli, od koho dotaz pochází a abychom Vám mohli odpovědět požadovanou cestou (poštou, telefonem nebo e-mailem).

VI Práva dotčené osoby

Pokud jsou osobní údaje Vámi zpracovávány, jste dotčený/á ve smyslu Nařízení EU o ochraně dat a vůči zodpovědnému máte následující práva:

1. Právo na informaci
Můžete od zodpovědného požadovat potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, zpracováváme my. Pokud takovéto zpracování existuje, můžete od zodpovědného požadovat následující informace:

(1) účely, kvůli kterým jsou osobní údaje zpracovávány;
(2) kategorie osobních údajů, které jsou zpracovávány;
(3) příjemci, resp. kategorie příjemců, kterým byly osobní údaje předány nebo ještě předány budou;
(4) plánovaná doba uložení Vás se týkajících osobních údajů nebo, pokud k tomu konkrétní údaje nejsou možné, kritéria stanovení doby uložení;
(5) existenci práva na opravu nebo vymazání Vás se týkajících osobních údajů, práva na omezení zpracování dat zodpovědným nebo práva na odpor proti tomuto zpracování;
(6) existenci práva na stížnost u dozorujícího úřadu;
(7) všechny informace, které jsou k dispozici, o původu údajů, jestliže osobní údaje nebyly získány u  osoby, které se to týká;
(8) Vy máte právo požadovat informaci o tom, zda jsou Vás se týkající osobní údaje předány do třetí země nebo nějaké mezinárodní organizaci. V této souvislosti můžete požadovat, abyste byl/byla poučena o vhodných garancích podle čl. 46 Nařízení EU o ochraně dat v souvislosti s předáváním.

2. Právo na opravu
Máte právo na opravu a/nebo doplnění vůči zodpovědnému, pokud jsou zpracovávané osobní údaje, které se Vás týkají, nesprávné nebo neúplné. Zodpovědný musí opravu urychleně provést.

3. Právo na omezení zpracování
Za následujících předpokladů můžete požadovat omezení zpracování Vás se týkajících osobních údajů:
(1) pokud popíráte správnost Vás se týkajících osobních údajů po dobu, která zodpovědnému umožní zkontrolovat správnost osobních údajů;
(2) pokud je zpracování neoprávněné a Vy odmítáte smazání osobních údajů a místo toho požadujete omezení využití osobních údajů;
(3) pokud zodpovědný osobní údaje pro účely zpracování již nepotřebuje, Vy však je k uplatnění, vykonání nebo obraně právních nároků potřebujete, nebo
(4) pokud jste podali odpor proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 Nařízení EU o ochraně dat a ještě není jisté, zda oprávněné důvody zodpovědného Vaše důvody převažují.
Pokud bylo zpracování Vás se týkajících osobních údajů omezeno, smí být tyto údaje – nehledě na jejich uložení – zpracovány pouze s Vaším svolením nebo k uplatnění, vykonání nebo obraně právních nároků nebo ochraně práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu. Bylo-li omezení zpracování podle shora uvedených předpokladů omezeno, budete zodpovědným poučen ještě než bude omezení zrušeno.

4. Právo na smazání
(a)
Povinnost smazání
Můžete od zodpovědného požadovat, aby byly Vás se týkající osobní údaje ihned smazány, a zodpovědný je povinen, tyto údaje okamžitě smazat, pokud platí jeden z následujících důvodů:
(1) Vás se týkající osobní údaje již nejsou nutné pro účely, pro které byly pořízeny nebo jakýmkoli způsobem zpracovány.
(2) Odvoláte Vaše svolení, o nějž se zpracování podle čl. 6 odst. 1 písm. a nebo čl. 9 odst. 2 písm. a Nařízení EU o ochraně dat opíralo, a chybí jakýkoli právní podklad pro zpracování.
(3) Podáte podle čl. 21 odst. 1 Nařízení EU o ochraně dat protest proti zpracování a pro zpracování nejsou žádné  přednostní oprávněné důvody, nebo podáte podle čl. 21 odst. 1 Nařízení EU o ochraně dat protest proti zpracování.
(4) Vás se týkající osobní údaje jsou nesprávně zpracovány.
(5) Smazání Vás se týkajících osobních údajů je nutné pro splnění právního závazku podle unijního práva nebo práva členských států, kterému zodpovědný podléhá.
(6) Vás se týkající osobní údaje byly pořízeny vzhledem k nabízeným službám informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 Nařízení EU o ochraně dat.

(b)Informace třetím
Zveřejnil-li zodpovědný Vás se týkající osobní údaje a je-li podle čl. 17 odst. 1 Nařízení EU o ochraně dat k jejich smazání povinen, pak provede s přihlédnutím na technologie, které jsou k dispozici a k nákladům implementace adekvátní opatření i technického druhu, aby zodpovědné, kteří zpracování údajů provádějí, informoval o tom, že Vy jako osoba, které se to týká, požadujete od nich smazání všech linků k těmto osobním údajům nebo kopií, příp. replikací těchto osobních údajů.

(c) Výjimky
Právo na vymazání neexistuje, pokud je zpracování zapotřebí
(1)  k dodržení práva na svobodu projevu a informace;
(2) ke splnění právního závazku, který vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo členských států, kterému zodpovědný podléhá, nebo k převzetí určitého úkolu, který je ve veřejném zájmu nebo probíhá ve výkonu veřejné moci, která byla zodpovědnému svěřena;
(3) z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví podle čl. 9 odst. 2 písm. h a i, též čl. 9 odst. 3 Nařízení EU o ochraně dat;
(4) k uplatnění, vykonání nebo obraně právních nároků.

5. Právo na poučení
Pokud jste uplatnil vůči zodpovědnému právo na opravu, vymazání nebo omezení zpracování, je tento povinen všem příjemcům, jimž byly Vás se týkající osobní údaje předloženy, tuto opravu nebo vymazání údajů příp. omezení zpracování sdělit, pokud se toto neukáže jako nemožné nebo je to spojeno s neúměrnými náklady.
Vám vůči zodpovědnému náleží právo být o těchto příjemcích informován.

6. Právo na přenos údajů
Vy máte právo osobní údaje, které se Vás týkají a které jste dal zodpovědnému k dispozici, obdržet ve strukturovaném, běžném, strojově čitelném formátu. Mimo to máte právo tyto údaje předat jinému zodpovědnému bez překážek daného zodpovědného, kterému byly osobní údaje dány k dispozici, pokud
(1) zpracování spočívá na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a Nařízení EU o ochraně dat nebo čl. 9 odst. 2 písm. a Nařízení EU o ochraně dat nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b Nařízení EU o ochraně dat a
(2) zpracování probíhá pomocí automatických metod.
Při využití tohoto práva máte dále právo vymoci, aby osobní údaje, které se Vás týkají, byly přímo předány jedním zodpovědným jinému zodpovědnému, pokud je to technicky proveditelné. Svobody a práva jiných osob tím nesmějí být omezeny. Právo přenosu údajů neplatí pro zpracování osobních  údajů, které je zapotřebí pro převzetí úkolu, který je ve veřejném zájmu nebo probíhá ve výkonu veřejné moci, která byla zodpovědnému svěřena.

7. Právo na protest
Máte právo, z důvodů, které vyplývají z Vaší zvláštní situace, kdykoli protestovat proti zpracování Vás se týkajících osobních údajů, které proběhlo na bázi čl. 6 odst. 1 písm. e nebo f Nařízení EU o ochraně dat, to platí také pro profiling, opírající se o tato ustanovení.
Zodpovědný již nezpracovává osobní data, která se Vás týkají, pouze když prokáže naléhavé ochraně hodné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo zpracování slouží uplatnění, vykonání či obraně právních nároků.
Pokud jsou osobní údaje, které se Vás týkají, zpracovávány z důvodu přímé reklamy, pak máte právo kdykoli protestovat proti zpracování těchto údajů; to platí také pro profiling, pokud je ve spojení takovou přímou reklamou.
Protestujete-li proti zpracování za účelem přímé reklamy, pak nebudou Vás se týkající osobní údaje pro tyto účely zpracovávány. Máte možnost využít Vaše právo na protest v souvislosti s použitím služeb informační společnosti – nehledě na směrnici 2002/58/EG -  využitím automatizovaných metod, při nichž se používají technické specifikace. K tomu můžete zaslat e-mail našemu zmocněnci pro ochranu dat.

8. Právo na odvolání vyjádření o souhlasu v právní ochraně dat
Máte právo Vaše vyjádření v právní ochraně dat kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu zůstává právoplatnost na základě souhlasu provedeného zpracování až do odvolání nedotčena.

9. Automatizované rozhodnutí v jednotlivém případu včetně profilingu
Máte právo nebýt podřízen rozhodnutí spočívajícím výhradně na automatizovaném zpracování včetně profilingu, které Vám rozvíjí právní působnost nebo Vás obdobným způsobem výrazně poškozuje. To neplatí, pokud rozhodnutí
(1) je pro ukončení nebo splnění smlouvy mezi Vámi a zodpovědným zapotřebí,
(2) je na základě právních předpisů Unie nebo členských států, jimž zodpovědný podléhá, přípustné a tyto právní předpisy obsahují adekvátní opatření pro zachování Vašich práv a svobod i oprávněných zájmů nebo
(3) je provedeno s Vaším výslovným souhlasem.
Avšak tato rozhodnutí nesmí spočívat na zvláštních kategoriích osobních údajů podle čl. 9 odst. 1 Nařízení EU o ochraně dat, pokud neplatí čl. 9 odst.2 písm.a nebo g Nařízení EU o ochraně dat a byla učiněna adekvátní opatření na ochranu práv a svobod i Vašich oprávněných zájmů.
Co se týče případů vyjmenovaných v bodě (1) a (3) provede zodpovědný odpovídající opatření, aby hájil práva a svobody i Vaše oprávněné zájmy, k čemuž patří nejméně právo na vymáhání zásahu určité osoby ze strany zodpovědného, na projev vlastního stanoviska a na popření rozhodnutí.

10. Právo na stížnost u dozorového úřadu
Aniž je zkrácena jiná administrativně právní nebo soudní právní pomoc náleží Vám právo na stížnost u dozorového úřadu, zvláště v členském státu,  kde se nacházíte, na Vašem pracovišti nebo na místě domnělého přestupku, pokud jste toho názoru, že zpracování Vás se týkajících osobních údajů porušuje Nařízení EU o ochraně dat.
Dozorový úřad, u kterého byla stížnost podána, poučí stěžovatele o stavu a výsledcích stížnosti včetně možnosti soudní právní pomoci podle čl. 78 Nařízení EU o ochraně dat.

nach oben